PRAWO ANTYMONOPOLOWE

O MNIE

Nazywam się Nina Perska. Zajmuję się prawem antymonopolowym. Jestem radcą prawnym. Ukończyłam niemieckie i polskie studia prawnicze (Master of German and Polish Law), a następnie aplikację radcowską. Jestem członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuję się w publicznym prawie konkurencji. Zajmuję się wszystkimi rodzajami spraw, które leżą w kompetencji UOKiK, za wyjątkiem pomocy publicznej.

Doradzam przedsiębiorcom, jak dostosować ich bieżącą działalność do wymogów przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, kontroluję umowy (w tym dystrybucyjne) i inne porozumienia między przedsiębiorcami, koordynuję politykę rynkową dominantów, zgłaszam koncentracje, reprezentuję w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz SOKiK, prowadzę szkolenia w ramach programów compliance.

Zaczynałam w UOKiK – tu prowadziłam postępowania we wszystkich kategoriach spraw związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, tj. koncentracyjne, dotyczące niedozwolonych porozumień między przedsiębiorcami, nadużywania pozycji dominującej oraz naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

Później pracowałam w dużych kancelariach. Zajmowałam się tymi samymi kwestiami, tyle, że już nie w interesie publicznym, a na rzecz przedsiębiorców i występowałam w ich imieniu przed Prezesem UOKiK i SOKiK.

Doradzam, jak dostosować do wymogów prawa konkurencji:

kooperacje i koncentracje firm

modele dystrybucji

politykę rynkową dominantów

politykę konsumencką

 

OBSZARY DORADZTWA

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Prawo konkurencji jest istotne dla każdego przedsiębiorcy, towarzyszy bowiem wszystkim formom aktywności rynkowej. Formalne i nieformalne porozumienia między przedsiębiorcami, umowy handlowe, kontakty z konkurentami, polityka konsumencka, kooperacje i koncentracje firm – każdy z tych  aspektów wymaga dostosowania do reguł dyktowanych przepisami służącymi ochronie wolnego rynku i jego uczestników. Nieznajomość zasad prawa antymonopolowego nie zwalnia w żadnej mierze z odpowiedzialności za ich naruszenie.

Dowiedz się więcej

Prawo antymonopolowe

jest skomplikowaną dziedziną

Jak więc rozwijać skrzydła, zdobywać kolejne udziały rynkowe i nie narażać się jednocześnie na złamanie reguł prawa antymonopolowego, którego konsekwencją są dotkliwe kary pieniężne i odpowiedzialność odszkodowawcza?

Koncentracje

Jeżeli jako przedsiębiorcy planujecie Państwo nabyć udziały w innej firmie albo jej zorganizowaną część, połączyć się z innym przedsiębiorcą, założyć ze wspólnikiem spółkę lub przekształcić już istniejącą, sprawdźcie, czy planowana operacja nie stanowi koncentracji w świetle prawa konkurencji i nie wymaga uzyskania zgody Prezesa UOKiK. Za dokonanie koncentracji bez wymaganej zgody organu antymonopolowego grożą sankcje m.in. finansowe dla przedsiębiorcy, a także odrębnie dla osób nim kierujących lub zarządzających.

Dowiedz się więcej

Porozumienia ograniczające konkurencję

Porozumieniami w rozumieniu przepisów antymonopolowych są nie tylko sformalizowane umowy  ale także wszelkiego typu nieformalne uzgodnienia czy praktyki między przedsiębiorcami. Stanowią one tym samym podstawę działalności każdego uczestnika rynku – czy to w formie pionowych umów z dostawcami lub odbiorcami towarów i usług, czy poziomych porozumień kooperacyjnych czy też po prostu jako praktyki wynikające z mniej lub bardziej formalnych kontaktów z konkurentami i innymi uczestnikami gry rynkowej.

Dowiedz się więcej

Nadużywanie pozycji dominującej

Domniemywa się, że przedsiębiorca posiada pozycję dominującą przy ponad 40%-owym udziale rynkowym. Posiadanie pozycji dominującej nie jest zakazane, dominanci podlegają natomiast szczególnym obostrzeniom wynikającym z zakazu nadużywania pozycji dominującej. Należą do nich np. zakaz dyskryminacji czy stosowania drapieżnej polityki cenowej.

Dowiedz się więcej

ZIK - zbiorowe interesy konsumentów

Zbiorowe interesy konsumentów chronione są w interesie publicznym przez organ antymonopolowy. Ich naruszenie zagrożone jest takimi samymi karami dla przedsiębiorcy jak stosowanie praktyk ograniczających konkurencję takich jak kartele, nielegalne koncentracje czy nadużywanie pozycji dominującej.

Dowiedz się więcej

Wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej (zarówno przez dostawcę jak i odbiorcę) w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi jest zakazane. Przewaga kontraktowa rozumiana jest jako sytuacja, w której jedna ze stron ma zdecydowanie silniejszy potencjał ekonomiczny, a jednocześnie druga strona (słabsza) nie ma wystarczających możliwości kontraktowania z innymi dostawcami lub odbiorcami. Posiadanie przewagi kontraktowej nie jest zakazane, przedsiębiorcy nie mogą jej natomiast wykorzystywać w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i naruszający istotny interes drugiej strony (lub temu interesowi zagrażający). Choćby nieumyślne złamanie tego zakazu może skutkować karą pieniężną w wysokości do 3 % rocznego obrotu.

Niedozwolone postanowienia umowne

Stosowanie przez przedsiębiorcę w obrocie konsumenckim niedozwolonych postanowień umownych jest zakazane. Niedozwolone są takie postanowienia, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Za naruszenie powyższego zakazu organ antymonopolowy może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10 % rocznego obrotu. Takie postanowienia, nie uzgodnione z konsumentem indywidualnie (np. przejęte wprost z wzorca umownego), nie wiążą go. Ponadto prawomocna decyzja Prezesa UOKiK o uznaniu postanowienia za niedozwolone ma skutek wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli umowę z danym przedsiębiorcą w oparciu o ten wzorzec.

Sposobem na zabezpieczenie firmy jest

wdrożenie programu zgodności z prawem antymonopolowym

 COMPLIANCE

Compliance - szkolenia antymonopolowe

Sposobem na zabezpieczenie firmy przed naruszeniami prawa ochrony konkurencji i konsumentów jest wdrożenie programu zgodności z prawem antymonopolowym – compliance. W ramach programów compliance prowadzę szkolenia antymonopolowe skrojone na miarę potrzeb konkretnej firmy i indywidualnie dla niej przygotowywane. W trakcie szkoleń pracownicy wszystkich szczebli dowiadują się, jak bezpiecznie działać na rynku, by nie narażać firmy na zarzut naruszenia prawa konkurencji.

Dowiedz się więcej

Private enforcement

roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Odpowiedzialność odszkodowawcza staje się najdotkliwszą konsekwencją naruszeń prawa konkurencji.

Warsztaty "Private enforcement"

Naruszenia prawa antymonopolowego wiążą się z odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Każdy poszkodowany naruszeniem prawa konkurencji (kontrahent, konsument, konkurent) może żądać naprawienia powstałej na skutek tych naruszeń szkody, obejmującej zarówno rzeczywiste straty jak i utracone korzyści.

Prywatnoprawne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych stanowi jeden z dwóch filarów egzekwowania prawa konkurencji. Na płaszczyźnie publicznoprawnej prawo ochrony konkurencji egzekwują organy antymonopolowe, które władne są nakładać kary pieniężne na przedsiębiorców dopuszczających się praktyk ograniczających konkurencję. Niezależnie od tego – na płaszczyźnie prywatnoprawnej, w ramach tzw. „private enforcement” – możliwe jest pociągnięcie tych przedsiębiorców do odpowiedzialności odszkodowawczej przez każdy podmiot dotknięty naruszeniem prawa konkurencji.

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która weszła w życie 27 czerwca 2017 roku, określa zasady ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zasady dochodzenia roszczeń odszkodowawczych powstałych w związku z praktykami ograniczającymi konkurencję.

Nowym zasadom ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych poświęcone są warsztaty „PRIVATE ENFORCEMENT”, dedykowane:

  • przedsiębiorcom, którzy liczą się ze skierowaniem przeciwko nim roszczeń odszkodowawczych lub chcą ocenić ryzyko powstania i rozmiar takowych roszczeń,
  • podmiotom zainteresowanym dochodzeniem odszkodowania od sprawców naruszenia prawa konkurencji,
  • prawnikom doradzającym klientom w powyższym zakresie.

Polnisches Kartellrecht

Fusionskontrolle in Polen

Den deutschsprachigen Mandanten biete ich fachliche Rechtsberatung in deutscher Sprache an.

Nina Perska, Rechtsanwalt, L.L.M.

Kartellrecht und Fusionskontrolle in Polen

Den deutschsprachigen Mandanten biete ich fachliche Beratung im Bereich des polnischen Kartellrechts und der Fusionskontrolle in Polen in deutscher Sprache an.

Ich bin Rechtsanwalt, ehemaliger Beamte der polnischen Kartellbehörde und langjähriger Unternehmensberater, spezialisiert im Kartellrecht.

Zu meinen Kompetenzen als Kartellbeamter gehörte Fusionskontrolle, Kartellverfolgung, Miβbrauchsverfahren sowie Verbraucherschutz. In demselben Spektrum des Kartell – und Fusionskontrollrechts bin ich seit vielen Jahren als Unternehmensberater und Prozeβführer tätig.

Als Rechtsanwalt stehe ich in allen Fragen der kartellrechtskonformen Marktpolitik zur Verfgung. Ich prüfe die Zusammenschlussvorhaben hinsichtlich der Anmeldepflicht bei dem polnischen Kartellamt und führe die Fusionsanmeldungen durch. Ich vertrete die Unternehmen in allen Typen von öffentlich-rechtlichen Verfahren vor dem Kartellamt sowie vor dem Kartellgericht.

Sollten Sie Fragen zum polnischen Kartellrecht oder zur Zusammenschlusskontrolle in Polen haben, helfe ich Ihnen gerne. Stellen Sie bitte die Frage in dem Kontaktformular darunter oder direkt per email: nina.perska@doradztwoantymonopolowe.pl.

KONTAKT

 

Nina Perska

tel.: (+48) 515 821 773

ul. Potrzebna 9 lok. 15, 02-448 Warszawa (wejście od ulicy Ciszewskiej)

Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego lub kontaktu bezpośrednio na email:

nina.perska@doradztwoantymonopolowe.pl

 

 

 

 

 

 

 

Dla przedsiębiorców o prawie konkurencji

Skocz do góry